Regionalna. Mniejszość z Większością - Regionalna i RMW (Mniejszość Niemiecka)

Informacje ogólne:

Nazwa:
REGIONALNA. Mniejszość z Większością
Skrót:
Regionalna i RMW
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
proeuropeizm, regionalizm, germanizm, chrześcijańska demokracja, liberalizm, centryzm
Poglądy gospodarcze:
solidaryzm
Telefon:
+48 690 585 505
E-mail:
komitet@mniejszoscniemiecka.eu
Kontakt / Adres:
45-364 Opole, ul. Słowackiego 10
Posłowie:
1
Numer EPP:
375
Data Zgłoszenia:
2017-08-10
Data orzeczenia / założenia:
2018-02-06
Osoby zgłaszające:
Ryszard Galla, Roman Kolek, Henryk Lakwa;
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Partia polityczna założona przez Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka, to organizacja w Polsce reprezentująca mniejszość niemiecką. Od 2008 roku jej przedstawicielem jest Ryszard Galla. W 2017 roku przedstawiciele niemieckiej mniejszości postanowili założyć partię o nazwie "Regionalna. Mniejszość z Większością" (Regionalna, RMW). Rejestracja partii odbyła się 6 lutego 2018 roku.

Mniejszość Niemiecka wspiera polską integrację z Unią Europejską i rozwój regionu Śląska, postulując także ustawy wspierające grupy mniejszościowe (w szczególności niemiecką mniejszość w Polsce). Partia opisuje się jako opierająca się na wartościach chrześcijańskich, pisząc: „Społeczność Mniejszości Niemieckiej składa się z ludzi o korzeniach chrześcijańskich, dlatego nasza działalność opiera się na wartościach chrześcijańskich. Poprzez swoją działalność opartą na wartościach demokracji chrześcijańskiej, Mniejszość Niemiecka dąży do wzmocnienia takich podstawowych wartości jak wolność, solidarność i sprawiedliwość.”

Mniejszość Niemiecka kładzie duży nacisk na solidarność i korporacjonizm w swoim programie, podkreślając znaczenie budowania wspólnoty w przeciwieństwie do indywidualizmu. Partia podkreśla, że chociaż każdy ma prawo do współistnienia, to „jesteśmy także zobowiązani do solidarności” i że „nie ma wolności bez sprawiedliwości”. W związku z tym partia uważa, że Polska ma obowiązek zapewnienia równych praw dla wszystkich, szczególnie dbając o potrzeby słabych i małych grup społecznych. Według Mniejszości Niemieckiej, solidarność społeczności niemieckiej na Śląsku można zachować poprzez pielęgnowanie i podtrzymywanie jej tradycji, zwłaszcza języka niemieckiego śląskiego. Ponadto partia nawołuje do dużej decentralizacji Polski i wzmocnienia władz lokalnych, zwłaszcza pod względem finansowym; Mniejszość Niemiecka domaga się, aby władzom lokalnym przekazać większy udział w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych i VAT.

W kwestii gospodarki partia postuluje budowę systemu równych szans, zwłaszcza dla „najbardziej bezbronnych jednostek społeczeństwa”. W tym celu Mniejszość Niemiecka pragnie bezpłatnych, państwowych przedszkoli oraz większego wsparcia finansowego dla instytucji opieki nad rodziną, takich jak centra pomocy społecznej, centra poradnictwa rodzin, oraz kościół. Partia uważa, że „region to odpowiednie miejsce do tworzenia polityki zdrowotnej” i opowiada się za silnie zdecentralizowanym systemem opieki zdrowotnej, który skupiałby się na „wyrównywaniu szans dla regionalnych operatorów”. Partia nawołuje także do znacznego podniesienia płac nauczycieli i pracowników służby zdrowia, a także uważa, że instytucje publiczne muszą być zmodernizowane, aby były bardziej dostępne dla niepełnosprawnych i osób starszych. Mniejszość Niemiecka domaga się także bezpłatnej komunikacji publicznej.

W 2019 roku partia wyznaczyła sześć kwestii politycznych uważanych za szczególnie istotne dla Mniejszości Niemieckiej:

  • Zachowanie tradycji, tożsamości i kultury Niemców śląskich oraz zagwarantowanie mechanizmów prawnych i finansowych dla pielęgnowania tego dziedzictwa,
  • Podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach, w tym języka niemieckiego jako języka narodowej mniejszości, oraz wsparcie i rozwijanie mechanizmów wspierających edukację dwujęzyczną,
  • Wsparcie dla młodzieży, wartości rodzinnych i przedsiębiorczości,
  • Dodatkowe przywileje i rozwój samorządu, przekazanie jak najwięcej władzy władzom lokalnym i samorządom,
  • Pielęgnowanie zrównoważonego i zrównoważonego rozwoju Śląska w odniesieniu do reszty Polski, zwłaszcza w kwestiach infrastruktury i opieki zdrowotnej,
  • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn.